តើការធ្វើអត្តឃាតគួរតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំពើបាបដែរឬទេ?

Society តើការធ្វើអត្តឃាតគួរតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំពើបាបដែរឬទេ?

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Anonymous 8 months, 1 week ago.

  • Author
    Posts
  • #7864 Reply

    Anonymous

    អនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំដឹងពីអ្វីដែលអ្នកគិត។

Reply To: តើការធ្វើអត្តឃាតគួរតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំពើបាបដែរឬទេ?


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">